Nie wiesz od czego zacząć?

Kliknij w poniższy link i sprawdź z czym na początek warto zapoznać się w tym blogu.

Poznaj blog TobiaszMalinski.pl

niedziela, 11 stycznia 2015

Jak Getin Holding radzi sobie z sytuacją w Europie Wschodniej?

Co prawda raport za 9 miesięcy 2014 roku, tj. okres od początku stycznia do końca września ukazał się już jakiś czas temu, ale z uwagi na ograniczone ostatnio możliwości, zajrzałem do niego dopiero teraz. Sytuacja na wschodzie Europy ogólnie nie jest zbyt ciekawa:
 1. Rosja zmaga się z kryzysem wywołanym nałożonymi sankcjami, mocnym osłabieniem rubla oraz niskimi cenami ropy. Poza tym jako jeden z krajów BRICS tempo rozwoju tej gospodarki ostatnio wyhamowało, co jest jednak naturalne. W związku z tym tempo rozwoju grupy Carcade będzie stabilne pod kątem wyników finansowych, ale obecnie oddziałują nań niekorzystne warunki ekonomiczne,
 2. Ukraina zmaga się z konfliktem zbrojnym oraz bardzo słabą hrywną, co wywołało odwrót ludności do walut zagranicznych, w związku z tym Getin Holding musiał zwiększyć oprocentowanie depozytów w tym kraju, żeby zachęcić ludzi do trzymania swoich pieniędzy w ukraińskim Idea Banku,
 3. Białoruś wprowadziła obostrzenia dotyczące zaciągania kredytów konsumpcyjnych, tj. każdy potencjalny kredytobiorca powinien przedstawić zaświadczenie od zarobkach od pracodawcy. W sytuacji, kiedy większość mieszkańców tego kraju zarabia za granicą, w szarej strefie lub jest bezrobotna, to obostrzenie bardzo mocno rzutuje na działalność Getin Holdingu na Białorusi. Jednak holding poradził sobie z tym wyzwaniem, o czym pisałem w poście Getin Holding w ogniu wojny. Co więcej, jednostka dominująca uznała, że należy pozbyć się Białoruskiego Banku Małego Biznesu i podpisana została w tym celu umowa przedwstępna sprzedaży jego akcji.W pierwszych 9 miesiącach 2014 roku w Getin Holdingu miały miejsce jednak bardzo pozytywne wydarzenia, tj.:
 1. zwiększenie zysku netto o ponad 100% Idea Banku Polska
 2. bardzo dobre wyniki finansowe Romanian International Bank
 3. przejęcie VB Leasing, dzięki czemu Getin stał się liderem sektora leasingowego w Polsce. O szczegółach transakcji przejęcia VB Leasing pisałem w poście Getin Holding blisko przejęcia dwóch spółek z grupy VB Leasing, czyli o tym jak mieć ciastko i zjeść ciastko.
 Sytuacja holdingu na dzień bilansowy wyglądała następująco:
 1. działalność Idea Banku Polska przyniosła rekordowe zyski, gdyż wynik netto zwiększył się z 80,2 mln zł w okresie od stycznia do września 2013 roku, do 186,71 mln zł w okresie od stycznia do września 2014 roku, jest to wzrost o 132,8%! Tym samym udział Idea Banku Polska w zysku netto całego holdingu wzrósł z 38,4% do 77,35%,
 2. bardzo dobra sytuacja Romanian International Bank wynika z tego, że w momencie przejęcia przez holding spółka wykazywała straty, a od stycznia do września 2014 roku wypracowała zysk netto na poziomie 52,65 mln zł,
 3. w związku z sytuacją na Ukrainie tamtejszy Idea Bank poniósł straty na poziomie -36,9 mln zł. Dalej holding kontroluje sytuację w zakresie płynności na tym obszarze. Na stratę wpłynęła duża wartość odpisów aktualizujących należności kredytowe. Idea Bank Ukraina udziela głównie kredytów konsumpcyjnych, a więc wraz ze spadkiem siły nabywczej hrywny, spadła zdolność do spłaty tych kredytów, stąd pojawiły się rekordowe odpisy aktualizujące i strata netto.
 4. Na Białorusi oraz w Rosji sytuacja wygląda lepiej niż na Ukrainie, gdyż oba tamtejsze segmenty wypracowały zyski, które jednak były dużo niższe niż w analogicznym okresie roku 2013. Zysk netto segmentu leasingowego w Rosji spadł o 50%, a segmentu bankowego na Białorusi o ponad 180%.
 5. Sytuacja w segmencie usług finansowych, głównie chodzi tutaj o MW Trade oraz Idea Expert, pozostała zbliżona do roku 2013, zysk netto wyniósł nieco ponad 11 mln zł, w roku 2013 było to nieco ponad 10 mln zł.
Najważniejsze dane finansowe pokazałem w tabeli poniżej:


(skonsolidowane w tys. zł)9 m 20139 m 2014Zmiana %
Przychody odsetkowe1 020 188zł1 173 971zł15,07%
Koszty odsetkowe618 672zł652 564zł5,48%
Wynik odsetkowy401 516zł521 407zł29,86%
Przychody prowizyjne397 272zł399 271zł0,50%
Koszy prowizyjne73 418zł109 362zł48,96%
Wynik prowizyjny323 854zł289 909zł-10,48%
Zysk strata netto185 153zł241 377zł30,37%

2013-09-302014-09-30
Kredyty i pożyczki klientowskie5 810 487zł7 689 380zł32,34%
Należności leasing finansowy1 754 897zł4 634 601zł164,10%
Zobowiązania wobec klientów6 769 510zł11 287 815zł66,74%
Kapitał własny2 224 296zł2 808 427zł26,26%
ROE8,32%8,59%
Wynik netto/przychody odsetkowe i prowizyjne13,06%15,34%
Depozyty/kredyty116,51%146,80%
 
 Ogólnie, zysk netto od stycznia do września 2014 roku poprawił się o 30,37% wobec analogicznego okresu roku poprzedniego. Głównym motorem napędowym były tutaj wyniki Idea Banku Polska oraz tzw. okazyjny zysk z tytułu nabycia VB Leasing wynoszący 132 288 tys. zł. Gdyby nie ta transakcja to wynik netto całej grupy byłby niższy od obecnego o ponad 50%. Nie należy tego jednak poczytywać za negatywną sytuację tylko za duży plus, gdyż holding pozyskał bardzo dochodową grupę leasingową, dzięki której znacznie wzrosną wyniki finansowe w przyszłych kwartałach. Mimo trudnej sytuacji w Europie Wschodniej przychody odsetkowe holdingu zwiększyły się o 15%, a koszty tylko o 5%. Ucierpiał jednak wynik prowizyjny, gdyż znacznie wzrosły koszty prowizyjne. Za taki stan rzeczy odpowiada przede wszystkim wzrost kosztów z tytułu ubezpieczeń oraz pośrednictwa w sprzedaży kredytów oraz produktów inwestycyjnych. Dodatkowo zmniejszeniu uległy przychody ubezpieczeniowe co w ostateczności przełożyło się na spadek wyniku prowizyjnego o 10,48%. W zakresie aktywów zwiększeniu uległy zarówno należności leasingowe jak i kredytowe, a po stronie pasywów holding umocnił pozycję depozytową. Pokrycie kredytów klientowskich depozytami od klientów wyniosło na 30 wrzesień 2014 roku prawie 150%, wobec 116% w analogicznym okresie roku poprzedniego. Rentowność kapitału własnego pozostała stabilna w granicach 8,5%. Zwiększył się również udział wyniku netto w przychodach prowizyjnych oraz odsetkowych do 15% z 13%.

W kolejnej tabeli pokazałem strukturę udzielonych kredytów z uwzględnieniem tych, z utratą wartości:


2013-09-302014-09-30

Wartość netto ogółemWartość netto kredytów z utratą wartościWartość netto ogółemWartość netto kredytów z utratą wartości
Kredyty inwestycyjne2 874 451zł168 209zł3 192 550zł145 024zł
Kredyty operacyjne973 115zł26 151zł2 744 194zł140 204zł
Kredyty samochodowe897 314zł47 416zł691 033zł64 251zł
Kredyty hipoteczne1 530zł505zł5 067zł2 192zł
Kredyty konsumpcyjne930 377zł96 796zł769 633zł139 846zł
Skupione wierzytelności133 700zł72 077zł286 903zł0zł
Udział kredytów netto z utratą wartości w kredytach netto ogółem w danej kategorii
Kredyty inwestycyjne5,85%4,54%
Kredyty operacyjne2,69%5,11%
Kredyty samochodowe5,28%9,30%
Kredyty hipoteczne33,01%43,26%
Kredyty konsumpcyjne10,40%18,17%
Skupione wierzytelności53,91%0,00%

Porównując 9 miesięcy roku 2014 z analogicznym okresem roku 2013 widać, że nastąpił wzrost udziału kredytów z utratą wartości w danych kategoriach kredytowych w przypadku kredytów operacyjnych, samochodowych, hipotecznych oraz konsumpcyjnych. Największy wzrost dotyczył kredytów konsumpcyjnych, co nie dziwi, z uwagi na sytuację na Ukrainie. Można zatem uznać, iż nastąpiło ogółem pogorszenie jakości portfela kredytowego, jednak było ono umiarkowane i uzasadnione sytuacją na wschodzie Europy.

Zmieniła się także struktura depozytów od klientów:

Struktura wymagalności zobowiązań klientowskich

2013-09-302014-09-30
Rachunki bieżące i depozyty ON763 534zł1 944 330zł
Do 1 miesiąca1 153 804zł2 134 948zł
Od 1 do 3 miesięcy1 746 848zł3 161 666zł
Od 3 do 6 miesięcy1 371 049zł2 094 886zł
od 6 miesięcy do 1 roku741 641zł975 763zł
od 1 roku do 5 lat967 409zł915 247zł
powyżej 5 lat25 119zł57 555zł
Inne106zł3 420zł
Razem6 769 510zł11 287 815zł
Struktura procentowa zobowiązań klientowskich
Rachunki bieżące i depozyty ON11,28%17,23%
Do 1 miesiąca17,04%18,91%
Od 1 do 3 miesięcy25,80%28,01%
Od 3 do 6 miesięcy20,25%18,56%
od 6 miesięcy do 1 roku10,96%8,64%
od 1 roku do 5 lat14,29%8,11%
powyżej 5 lat0,37%0,51%
Inne0,00%0,03%
Razem100,00%100,00%

Z powyższej tabeli wynika, iż nastąpiła zmiana struktury wymagalności zobowiązań wobec klientów na korzyść zobowiązań krótkoterminowych. Zmniejszyła się ilość depozytów z okresem zapadalności powyżej 6 miesięcy na korzyść tych, z terminem zapadalności do 6 miesięcy. Nie zaobserwowałem jednak jakiegoś wzmożonego wycofywania środków długoterminowych na korzyść krótkoterminowych, co jest plusem.

Na koniec spójrzmy jeszcze na wykres ceny akcji Getin Holdingu:
 
W całym roku 2014 cena akcji Getin Holdingu spadła o 42%. Czy był to spadek uzasadniony? Uważam, że wyłącznie w części, a w porównaniu z wynikami finansowymi oraz dobrą sytuacją grupy pomimo zawirowań w Europie Wschodniej, sądzę że spadek ten stwarza okazję do zakupu akcji. Podobna sytuacja pojawiła się na spółka Ukraińskich choćby na Astarcie, ale o niej jeszcze napiszę.

Ostatecznie dokupiłem do swojego portfela inwestycyjnego akcje Getin Holdingu, gdyż uważam, że przecena na GPW wynikła głównie z paniki, a fundamenty grupy pozostają solidne. 

Ostatnio wpadłem też na pomysł założenia publicznego portfela w grze giełdowej Biznes.pl (dawna gra giełdowa onetu), który stanowiłby odzwierciedlenie ruchów w moim portfelu prywatnym. Inne jednak pozostaną wartości dokonanych transakcji w obu przypadkach, ale identyczne są momenty kupna i ewentualnych sprzedaży. Portfel publiczny rozpoczął swoje istnienie właśnie od momentu zakupu akcji Getin Holdingu 3 tygodnie temu. Poniżej zrzut ekranu: 

 

 Co kwartał będę prezentował stan tego publicznego portfela inwestycyjnego. Zdałem sobie przy okazji po raz kolejny sprawę z dużego znaczenia marginesu bezpieczeństwa Grahama, im jest on większy tym większe i szybsze zyski z akcji. Jego wielkość zależy po prostu od ceny zakupu. Mając więc spółkę o solidnych fundamentach trzeba czekać na dogodny moment do zakupu jej akcji. Uważam, że najlepszymi tego typu momentami są zawirowania gospodarcze czy militarne, gdyż wtedy panika uczestników rynku jest największa.

Podobał Ci się ten post? Podziel się nim ze znajomymi :)

8 komentarzy:

Robert pisze...

Getin nie ma szczęścia w ostatnim czasie. Teraz frank w nich uderzył. Leszek Czarnecki musi czuć się jak na kacu.

Aphossa pisze...

Rzadko z Leszkiem Czarneckim się zarabia! Po wtóre analiza fundamentalna to nie tylko liczby. Liczy się jakich klientów mają i jakie są główne ryzyka biznesu. Niestety nie są to klienci pokroju PKO BP - o czym świadczy ostatnia afera z frankiem.

Anonimowy pisze...

Chcesz wiedzieć po jakiej cenie jest wyceniania KGHM? wejdź na www.firma-abadon.pl Pomożemy w analizie firm z GPW. Damy narzędzie pomocne w inwestowaniu.

investpuls.pl pisze...

Obecnie sobie nie radzi, ale patrząc na wykres z punktu AT, jest duża szansa na mocny wzrost. Ale czy w tym roku warto jest inwestować w banki, kiedy na horyzoncie kolejny duży kryzys ekonomiczny?

Sylwia pisze...

Jakieś plotki chodzą, że Idea ma być sprzedana??? Szykuje się jakaś akcja żeby ratować Getin?

Maria pisze...

świetna analiza. czekam na kolejne takie podsumowania

Gosia pisze...

Może się odbije niedługo.

BazyliszekPatrzy pisze...

Widać że autor się postarał tworząc wpis;) Dobrze zrobiona analiza:)